Keresés: Bejelentkezés
Virtual Planet ÁSZF

VERSION 1.1

The Virtual World Web Network

Virtual Planet Hungary

Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI („ÁSZF”)

VIRTUÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Hatályos: 2016. február 04-től

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános adatok, elérhetőség ..................................................................................

1.1 A Szolgáltató neve, székhely címe, elektronikus címe, cégjegyzékszáma, adószáma......

1.2 A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei .........................................

1.3 A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei .......................................................

1.4 Internetes honlap címe ........................................................................................

1.5 Felügyeleti szervek elérhetősége ...........................................................................

1.6 Általános szerződési feltételek elérhetősége ............................................................

2. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony létrejötte és feltételei ......................

2.1 A Szolgáltatóval történő jogviszony létrejöttére, regisztrációra vonatkozó eljárás …......

2.1.1 Alapfokú regisztráció.......................................................................................

2.1.2 Teljeskörű regisztráció.....................................................................................

2.1.3 Regisztrációhoz kapcsolódó felhasználói kötelezettségvállalások.............................

2.1.4 Szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei............................................

2.1.5 A szolgáltatás igénybevételének korlátai.............................................................

2.2 Alapfokú és a teljeskörű regisztrációhoz szükséges felhasználói adatok listája .............

2.3 Változás a felhasználó adataiban............................................................................

3. A szolgáltatás tartalma ….........................................................................................

3.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tartalma......................................................

3.2 Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e...............................

3.3 A Szolgáltató felelősségére vonatkozó rendelkezések, felelősségkorlátozások...............

4. A szolgáltatás minősége, biztonsága…........................................................................

4.1 Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a Szolgáltató a biztonságot befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet...........

5. A szolgáltatás korlátozása........................................................................................

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés jogviták.................................................

6.1 A hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás.....

6.2 Felhasználói bejelentések, panaszok kezelése, folyamata..........................................

6.3 Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, felhasználók Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje................................................................................................

6.4 Tájékoztató a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése...........................................................................................

7. Díjak, díjfizetés, számlázás......................................................................................

7.1 A szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, számlázás.....................

7.2 Díjfizetés módja..................................................................................................

7.3 A kártérítési eljárás szabályai................................................................................

8. A Szolgáltatóval fennálló jogviszony időtartama...........................................................

8.1 Jogviszony időtartama, megszűnése, megszüntetése és a kizárás feltételei, esetei, módja.......................................................................................................................

8.2 A Szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, ennek feltételei, egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban a felhasználót megillető jogok.....................

9. Adatkezelés, adatbiztonság.......................................................................................

9.1 Felhasználó és Szolgáltató általi nyilatkozatok megadásának módja, feltételei..............

10. A felhasználó szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei...............

10.1 Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség..................................................

10.2 A szolgáltatás rendeltetésszerű használata............................................................

10.3 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok.......................................................................

10.4 Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás........................................................

10.5 A Szolgáltatás alapján szerzett virtuális tulajdon.....................................................

1. Általános adatok, elérhetőség

1.1. A Szolgáltató neve, székhely címe, elektronikus címe, cégjegyzékszáma, adószáma

A Szolgáltató neve: Virtual Planet Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

A Szolgáltató székhelye: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 7-9

A Szolgáltató elektronikus címe: info@virtualplanet.eu

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartott

Cg. 01-09-986129

A Szolgáltató adószáma: 23950281-2-41

1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elektronikus levelezési címe: support@virtualplanet.eu.

A Szolgáltató a fenti e-mail címen kívül továbbá egy 24 órában folyamatosan – Szolgáltató honlapján - elérhető online ügyfélszolgálati chat lehetőséget is biztosít a Felhasználók számára.

1.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei

A Szolgáltató hibabejelentésre szolgáló elektronikus levelezési címe: support@virtualplanet.eu

1.4. Internetes honlap címe

A Szolgáltató honlapjának címe: www.virtualplanet.eu

1.5. Felügyeleti szervek elérhetősége

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (általános hatáskörű felügyeleti szerv az elektronikus hírközléssel kapcsolatban): központi ügyfélfogadó iroda: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; levélcím: 1376 Budapest, Pf. 997; központi tájékoztatási telefonszám: (+36 1) 468 0673; e-mail: info@nmhh.hu; honlap címe: www.nmhh.hu.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (ügyfélszolgálattal, felhasználói panaszok Szolgáltató általi intézésének rendjével, kezelésével, bármely egyéb fogyasztói panaszokkal, továbbá egyes, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tilalmak megsértésével kapcsolatban): központi cím: 1088 Budapest, József krt. 6.; levélcím: 1428 Budapest, Pf. 20; telefon: (+36 1) 459 4800; honlap címe: www.nfh.hu.

1.6. Általános szerződési feltételek elérhetősége

Az ÁSZF a Szolgáltató honlapján (ld. ÁSZF 1.4. pont) érhető el.

A Szolgáltató a Felhasználó ez irányú kifejezett kérésére az ÁSZF-et elektronikus levélben vagy tartós adathordozón térítésmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, ÁSZF-verziónként és Felhasználóként egy alkalommal.

Az ÁSZF rendelkezéseinek, a Szolgáltatás igénybevétele feltételeinek, valamint a rá vonatkozó kötelezettségek megismerése és teljesítése a Felhasználó kötelezettsége.

2. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony létrejötte és feltételei

2.1. A Szolgáltatóval történő jogviszony létrejöttére, regisztrációra vonatkozó eljárás

Felhasználó és Szolgáltató közötti szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony a sikeres regisztrációval jön létre, amely jogviszonyra a jelen ÁSZF-ben és ennek mindenkori mellékleteiben foglaltak az irányadók. A regisztrációval a Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és kötelezi magát annak betartására. Felhasználó és Szolgáltató közötti jogviszonyra irányadó jelen ÁSZF magyar nyelven készült azzal, hogy jelen ÁSZF kizárólag magyar nyelven értelmezhető. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint Magyarország egyéb hatályos és alkalmazandó jogszabályainak vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Regisztráció a Szolgáltató honlapján keresztül, online űrlap kitöltésével történik. Regisztrációs adatok elküldése, regisztráció befejezése előtt a Felhasználónak lehetősége van az esetleges adatbeviteli/feltöltési hibák azonosítására és kijavítására.

A Felhasználó a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, az adatok valóságtartalmáért a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik.

2.1.1. Alapfokú regisztráció

Az alapfokú regisztráció ahhoz szükséges, hogy a Szolgáltató által biztosított virtuális tér, rendszer a Felhasználó számára elérhetővé váljék azzal, hogy számos szolgáltatás kizárólag csak teljes körű regisztrációt követően vehető igénybe.

Az alapfokú regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

felhasználónév, e-mail cím, jelszó.

A sikeres regisztrációról a Felhasználó automatikus e-mail? üzenet útján a megadott e-mail címére a Szolgáltatótól haladéktalanul visszaigazolást kap. Visszaigazolás hiányában a regisztráció sikertelennek minősül.

Alapfokú regisztrációval a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltató által biztosított virtuális tér, rendszer használatára, annak aktuálisan biztosított formájában.

Alapfokú regisztrációt követően elérhető szolgáltatás elemek, jogosultságok közé tartoznak többek között de nem kizárólagosan (felsorolás csak példálózó jellegű és ezek mindenkori fennállása a Szolgáltatás folyamatos változására, bővülésére, adott esetben szűkülésére tekintettel a Szolgáltató által nem garantált):

- egyes hatósági, közigazgatási ügyekben történő általános felvilágosítás kérés a Szolgáltató által biztosított virtuális térben,

- közösségi oldal funkciói (üzenet küldés, keresés, kommentelés, feltöltés),

- belépés a virtuális világba, az ingyenesen látogatható régiók látogatása,

- publikus chat használata, illetve privát üzenetek fogadása,

- ingyenes animációk használata, ingyenes ruházat használata,

- életkorhoz nem kötött tartalom megtekintése.

A Szolgáltató által biztosított rendszer folyamatos, napi szinten történő változása, egyes szolgáltatási elemek időről-időre történő létrejövetele, illetve megszűnése miatt a Szolgáltatás egyes elemeinek részletes körülírása nem lehetséges. Az előbbiekre tekintettel a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató rendszere által biztosított funkciók, lehetőségek a szolgáltatói rendszer, virtuális tér használata közben ismerhetőek meg teljes körűen. Alapfokú regisztrációval minden olyan funkció, szolgáltatási elem elérhető a Felhasználó számára, amelyhez a Szolgáltató felugró vonatkozó rendszerüzenet útján nem követel meg teljeskörű regisztrációt.

2.1.2. Teljeskörű regisztráció

A Szolgáltató Szolgáltatását képező, általa biztosított virtuális térben történő egyes ügyintézéshez, vásárláshoz, visszterhes szolgáltatások igénybevételéhez teljeskörű regisztráció szükséges, amely során a Felhasználónak egyes személyes adatait kell megadnia, illetve érvényes személyazonosító fényképes okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy gépjármű vezetői engedély) kell feltöltenie a Szolgáltató rendszerébe.

A regisztrációs adatlap vagy felhasználói profil egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak.

A sikeres teljeskörű regisztrációról a Felhasználó automatikus e-mail üzenet útján a megadott e-mail címére a Szolgáltatótól haladéktalanul visszaigazolást kap. Visszaigazolás hiányában a regisztráció sikertelennek minősül.

Teljeskörű regisztrációhoz kötött szolgáltatások, funkciók ezen jellegéről a Szolgáltató vonatkozó felugró rendszerüzenet, vagy rendszerének felületén elhelyezett tájékoztató szöveg útján értesíti a Felhasználót. Ilyen szolgáltatásnak minősülnek tipikusan az életkorhoz kötött tartalmak elérését biztosító valamint a pénzügyi tranzakciót igénylő szolgáltatások.

2.1.3. Regisztrációhoz kapcsolódó felhasználói kötelezettségvállalások

A Felhasználó a regisztrációval a következő kötelezettségeket vállalja, az alábbiak szavatolása mellett:

- nem közöl semmilyen valótlan személyi információt, illetve más személy személyes adataival nem él vissza, azok felhasználásával nem regisztrál;

- kizárólag saját magáról készült képfelvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható minőségű, és képszerkesztői effekteket nem használ;

- valamennyi megadott információ, adat, feltöltött okmány hiteles, érvényes, igaz, teljes és nem félrevezető;

- nem használja a Szolgáltatást a 16. életéve betöltése előtt, illetve a regisztráció során szavatolja, hogy betöltötte a 16. életévet; VIP funkció használata 18. életévét még be nem töltött felhasználók számára tiltott. Így, aki a VIP funkció használatát kezdeményezi, már használja, vagy mások által hozzájutott a cselekedetével szavatolja, hogy betöltötte a 18. életévét.

- nem használja a Szolgáltatást, ha korábban személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért elítélték, illetve szavatolja, hogy nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt;

- személyes információit, adatait folyamatosan pontosítja, aktualizálja;

- nem osztja meg jelszavát másokkal, fiókjához másnak nem enged hozzáférést, illetve nem tesz olyat, mellyel fiókvédelmét veszélyeztetheti;

- más személy, felhasználói profiljába az adott személy (profil jogosultja) engedélyével sem lép be.

- nem ruházza át a felhasználói profilját más személyre, és tudomásul veszi, hogy felhasználói profiljával kapcsolatos bármely eseményért (beleértve a számlázási, vásárlási eseményeket is) és felhasználói magatartásért kizárólagosan felelős;

- kizárólag a saját nevében jár el;

- a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz létre felhasználói profilt más személy részére;

- a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz létre 4-nél több felhasználói profilt;

- tudomásul veszi, hogy a Virtual Planeten rendszerén keresztül megismert személyeknek, bárminemű reklámozás tilos és engedély köteles. Amennyiben a Virtual Planet rendszerén keresztül megismert felhasználókat bármely felületen más szolgáltatások használatára buzdítja a Virtual Planet előzetes engedélye nélkül, vagy a Virtual Planet rendszerében név szerint említ más szolgáltatásokat azt a Virtual Planet rendszeréből a Szolgáltató minden értesítés nélkül kitiltja.

- tudomásul veszi, hogy Ray-eket kizárólag a Virtual Planet jogosult értékesíteni, azokat semmilyen más forrásból nem szerezheti be. A Ray kizárólag a virtuális világban, a Szolgáltatás keretein belül megszerezhető jogosultságok és eszközök ellenértékeként szolgálhat. A Ray valós értékkel nem bír, pénzre nem váltható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Ray Virtual Planeteten kívüli értékesítése, vásárlása törvénybe ütköző cselekedet, ezért tilos és büntetőjogi felelősségre vonással járhat. Amennyiben a felhasználó hasonló tevékenységet végez (akár vásárol, akár elad) a Virtual Planet kitiltja, vagy más korlátozó szankciókat vezethet be. Az illegálisan szerzett Ray-eket a felhasználó profiljáról visszavonhatatlanul, további értesítés nélkül törli.

- tudomásul veszi, hogy a profilnevekkel kapcsolatban a Szolgáltatót illeti meg a kizárólagos döntési jogosultság, és amennyiben a választott profilnév ütközik egy másik felhasználónévvel, ahhoz megtévesztően hasonló, vagy azt a benyomást kelti, hogy a Felhasználó a Szolgáltató munkatársa, alkalmazottja vagy a képviseletében eljáró személy, továbbá, ha a profilnév bármely egyéb okból félrevezető vagy megtévesztő, a Szolgáltató kérésére köteles a profilnevet haladéktalanul megváltoztatni;

- tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását részben vagy egészben felfüggeszteni, vagy azt véglegesen megszüntetni, jogosult továbbá a felhasználói profiljának törlésére. Erről a Szolgáltató a Felhasználót az általa megadott elektronikus levelezési címen haladéktalanul értesíti azzal, hogy a Felhasználó a szolgáltatási státusz megváltozásáról egyébként is automatikusan értesül, amikor a Szolgáltatást a módosítást követően első alkalommal igénybe kívánja venni;

- hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozásokat (linket), amelyek megsértik, vagy a Szolgáltató megalapozott véleménye szerint megsérthetik bármely harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos jogát, tulajdonjogát, vagy bármely egyéb méltányolható jogát vagy jogos érdekét, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket;

- tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a való élet virtuális mása, amelyben alkalmazandóak a való élet jogi, erkölcsi, társadalmi viselkedési normái. Más felhasználókkal szembeni bizonyíthatóan rosszhiszemű viselkedés kitiltással járhat. Erre tekintettel a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során tilos bárminemű olyan tevékenység a Szolgáltatást igénybe vevő egyéb Felhasználókkal szemben, ami a való életben jogellenesnek, erkölcstelennek, a társadalmi normákkal szembenállónak minősülne.

- tudomásul veszi, hogy más felhasználók szándékos megtévesztése rendszerből való kitiltással járhat. Felhasználó nem adhatja ki magát a Virtual Planet alkalmazottjának, önkéntesének, bizonyos előjogokra, jogosultságokra hivatkozva nem adhatja ki magát bennfentesnek. A Virtual Planet hírnevét rontó állításokat valós bizonyítékok nélkül nem terjeszthet.

- más felhasználók hírnevét rosszhiszeműen nem ronthatja, azokkal kapcsolatban lejárató jellegű nyilatkozatot semmilyen felületen nem tehet kézzelfogható bizonyítékok nélkül.

- tudomásul veszi, hogy a Virtual Planet rendszerein belül a szabályok betartatását a „protectorok” végzik. Minden egyes incidensről fényképes és szöveges dokumentáció készül, mely a későbbiekben bizonyítékként szolgál. Elfogadja, hogy a „protectorokkal” együtt működik, és a Virtual Planet használatára vonatkozó kéréseiknek eleget tesz. A „protectorok” kérésének való ellenszegülés, szidalmazásuk szankciókkal, vagy kitiltással járhat. A „protectori” eljárással kapcsolatosan panaszt bizonyítékokkal ellátva a support@virtualplanet.eu címen tehet.

- tudomásul veszi, hogy felhasználói profiljának nemi beállításai nem mondhat ellent a valós nemének, nemi identitásának, ennek kifejezésére a profilon megtalálható beállításokat alkalmazza. A rendszer ezt automatikusan is átállíthatja, amennyiben a személyes beállítások nem megfelelőek.

2.1.4. Szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei

Szolgáltatások igénybevétele interneten keresztül (online) történik, amelyek előfeltételéül szolgál a Szolgáltatás jellegétől függően egy alapfokú vagy egy alapfokú- és teljeskörű regisztráció. A díjfizetés ellenében igénybe vehető Szolgáltatások kizárólag a meghatározott díj megfizetése esetén vehetők igénybe.

A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges mindenkori technológiai minimum követelmények a Szolgáltató honlapján kerülnek közzé tételre.

2.1.5. A Szolgáltatás igénybevételének korlátai

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltételét képező regisztráció csak 16. életévet betöltött természetes személy(ek) (a fentiekben és továbbiakban: „Felhasználó(k)”) számára engedélyezett.

A VIP tartalmú Szolgáltatás igénybevételének előfeltételét képező regisztráció csak 18. életévet betöltött nagykorú természetes személy(ek) (a fentiekben és továbbiakban: „Felhasználó(k)”) számára engedélyezett.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben, továbbá ha a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Szolgáltatás nyújtását részben vagy egészben felfüggessze, vagy azt véglegesen is megszüntesse. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot, hogy minden további előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat vagy azokra való hivatkozást (linket), amelyet saját hatáskörben meghozott kizárólagos döntése alapján jogellenesnek, más személyiségi jogaiba ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnak vagy egyébként kifogásolhatónak tart.

2.2. Alapfokú és a teljeskörű regisztrációhoz szükséges felhasználói adatok listája

Alapfokú és a teljeskörű regisztrációhoz szükséges felhasználói adatok listája a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat” elnevezésű dokumentumban olvasható.

2.3. Változás a felhasználó adataiban

Az alapfokú vagy a teljeskörű regisztrációt követően bekövetkezett bármilyen változást, amely a Felhasználó személyét vagy adatait érinti, a Felhasználó a változás bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles a Szolgáltató részére írásban postai úton vagy elektronikus levél (e-mail) útján bejelenteni.

A Felhasználó felelős minden olyan kárért és/vagy következményért, amely abból ered, hogy a Felhasználó a bejelentési kötelezettségének nem, vagy nem haladéktalanul a változás bekövetkezte után tett eleget.

3. A szolgáltatás tartalma

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tartalma

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson a következőket kell érteni:

olyan interneten keresztül elérhető Szolgáltató által ingyenesen vagy visszterhesen biztosított, napi szinten folyamatosan változó közösségi, virtuális szolgáltatások, amelyek a Felhasználók által kizárólag egy alapfokú vagy egy alapfokú regisztráció melletti teljeskörű regisztrációt követően érhetőek el a Szolgáltató weboldalán (a fentiekben és továbbiakban: „Szolgáltatás(ok)”)

A Szolgáltatás két fő elemből tevődik össze, amelyek közül az egyik csoportba a Szolgáltató közösségi oldalán elérhető különböző közösségi szolgáltatások tartoznak, a másik fő elemet pedig a Szolgáltató által biztosított virtuális világban igénybe vehető virtuális szolgáltatások képezik, amelyek keretében a Felhasználó online módon kapcsolatba léphet a többi Felhasználóval.

A Felhasználó a Szolgáltatás két fő elemét ingyenesen is jogosult használni, az aktuális bennük foglalt szolgáltatási elemekkel együtt azzal, hogy előfizetés ellenében emelt szintű - életkorhoz kötött vagy speciális, magasabb színvonalat képviselő - tartalom elérésére válik jogosulttá.

A Szolgáltatás keretében lehetőség van tartalom és információ megosztásra is, amellyel kapcsolatban a Felhasználó tudomásul veszi a következőket:

- Felhasználó által saját magáról közzétett tartalom és információ tulajdonosának a Felhasználó minősül, melyeknek megosztását szabályozhatja;

- Felhasználó által eltávolított tartalom egy ésszerű időtartamon belül biztonsági másolatokban tárolódhat, azonban ezen tartalom mások számára továbbiakban nem lesz elérhető;

- Ha tartalmat vagy információt tesz közzé, ezzel bármely más Felhasználót képessé tesz arra, hogy hozzáférjen az adott információhoz és azt akár felhasználja.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egy folyamatosan fejlődő, napi szinten változó, aktuális igényeket, biztonsági kockázatokat, Szolgáltató és Felhasználó érdekeit is figyelembe vevő szolgáltatásnak minősül, amelyre tekintettel a Szolgáltatás egyes elemeinek részletes körülírása nem lehetséges. Az előbbiekre tekintettel a Felhasználó továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás keretében elérhető funkciók, lehetőségek a Szolgáltatás, azaz a szolgáltatói rendszer, virtuális tér használata közben ismerhetőek meg teljes körűen.

A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az aktuális szolgáltatási elemeket, lehetőségeket - amennyiben ez lehetséges - egy jelen ÁSZF mellékletét képező külön dokumentumban részletezze, frissítse azzal, hogy a szolgáltatási elemek melléklet útján történő részletes feltüntetésére a Szolgáltató nem kötelezhető, ez csupán lehetőség számára.

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során más gazdálkodó szervezetek elektronikus hirdetéseivel, reklámjaival találkozhat a Szolgáltató által biztosított felületen, virtuális térben.

3.2. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e

A Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások nem minősülnek egyetemes szolgáltatásnak.

3.3. A Szolgáltató felelősségére vonatkozó rendelkezések, felelősségkorlátozások

Amennyiben a Felhasználó tevékenységével, tartalmával vagy információjával kapcsolatban bármely személy a Szolgáltatóval szemben követeléssel él, úgy az adott Felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani és mentesíteni az ilyen követeléssel kapcsolatban felmerülő minden kártól, veszteségtől, bármilyen fajta kiadástól (beleértve az ésszerű jogi költségeket és díjakat).

Szolgáltató felelősségére az alábbiak irányadóak:

- nem köteles a Felhasználók tevékenységét ellenőrizni, így ezért felelősségre nem vonható;

- bármely Felhasználó által továbbított vagy megosztott tartalomért vagy információért nem felel, így többek között nem felel a sértő, helytelen, obszcén, törvénytelen vagy más kifogásolható tartalomért vagy információért sem;

- Szolgáltató felelősségét kizárja bármely felhasználói online/offline magatartás tekintetében, illetve nem felel egyetlen Felhasználóért sem;

- Szolgáltató nem vállal felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely Felhasználó által teljesített, kezdeményezett fizetés nem kerül teljes egészében jóváírásra az esedékességkor, továbbá teljes mértékben kizárja a felelősségét a Szolgáltatáshoz köthető fizetési rendszer helytelen működéséért, ezzel kapcsolatban a Felhasználó oldalán keletkezett károkért;

- Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás olyan hibás teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amelyeket ésszerűen befolyásolni nem áll módjában, ideértve, de nem kizárólagosan: a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket;

- Szolgáltató nem garantálja a Szolgáltatás alapján igénybe vehető funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét, azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében. A Szolgáltató az esetleges funkciós zavarokból illetve a vírusokból eredő károkért mindenféle felelősségét kizárja;

- Szolgáltatót nem terheli felelősség olyan harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakon megjelenő tartalomért, amelyekhez linkkel kapcsolódik.

A Szolgáltató felelősségének kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

4. A szolgáltatás minősége, biztonsága

4.1. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a Szolgáltató a biztonságot befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet

Felhasználó adatai egy magas fokú biztonsági követelményeknek megfelelő szerverteremben telepített, 24 órás őrzéssel védett, Szolgáltató saját, dedikált szerverének winchesterein kódolva kerülnek tárolásra, ahol a belső hozzáférés gyakorlatilag kizárt, illetve a külső támadások ellen magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat, továbbá bármely adatforgalom védett csatornán keresztül történik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok - interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során - a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem óvhatóak meg teljes körűen a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználókat a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében a Felhasználók által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A Szolgáltató a tájékoztatásért külön díjat nem kér. A Szolgáltató által nyújtott tájékoztatás nem mentesíti a Szolgáltatót a védelem érdekében teendő, a hálózat egységességével és a szolgáltatás megszokott biztonsági szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól.

Szolgáltató nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli biztonságos, hibamentes működését, az ebből eredő Felhasználó oldalán keletkezett károkért a Szolgáltató nem felel (kivéve amennyiben a felelősség-kizárást valamely esemény tekintetében jogszabály nem engedi meg).

5. A szolgáltatás korlátozása

Az előre nem látható és el nem hárítható külső oknak (vis maior) tekinthető, biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló események vagy fenyegetések esetén a Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást.

A Felhasználó által közzétett bármely tartalmat vagy információt a Szolgáltató eltávolíthatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat vagy ezzel összefüggő egyéb szabályzatot, jogszabályi rendelkezést.

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés jogviták

6.1. A hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás

A hiba bejelentése során a Felhasználó köteles megadni minden olyan jelenséget, amely a hiba azonosításához elengedhetetlen. A hiba bejelentésnek tartalmaznia kell:

• a Felhasználó nevét,

• Felhasználó azonosítóját,

• hibajelenség lehető legpontosabb leírását,

• hibajelenség időpontját,

A Szolgáltató a hibabejelentést a Felhasználó részére visszaigazolja és a rögzítésen túl nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza:

(a) a Felhasználó azonosítóját;

(b) a hibajelenség leírását;

(c) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);

(d) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét;

(e) a hiba okát;

(f) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát);

(g) a Felhasználó értesítésének módját és időpontját.

A Szolgáltató a hibabejelentéseket a fentiek szerinti hiánytalan hibabejelentés megtörténtét követő 48 órán belül kivizsgálja és az elvégzett vizsgálat alapján a Felhasználót értesíti.

A hiba szabályszerű bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát.

A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért vagy minőségromlásáért:

• a Szolgáltatás helytelen vagy rendeltetésellenes használata;

• jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Felhasználó általi megszegése;

• vis major.

6.2. Felhasználói bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

A Felhasználó a bejelentést vagy panaszt megteheti írásban, postai úton – ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben – vagy elektronikus levélben (e-mail) a support@virtualplanet.eu címre küldve.

Bejelentést, panaszt a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, illetve amennyiben ez nem lehetséges úgy ezen tényről és az elbírálás várható időtartamáról az előbbi határidőn belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy elektronikus példányát a Felhasználó részére e-mailen elküldi, a panaszt pedig írásbeli panaszként kezeli.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül válaszolja meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolással látja el. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy panaszával annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, megadva az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület levelezési címét is.

6.3. Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, felhasználók Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje

Szolgáltató ügyfélszolgálata a nap 24 órájában, folyamatosan elérhető elektronikus levelezési címe (e-mail cím: support@virtualplanet.eu) illetve a Szolgáltató honlapján működő online ügyfélszolgálati chat lehetőség útján. Panaszok kezelési rendjére, Felhasználók kiszolgálási idejére az előző pontban foglaltak az irányadók.

6.4. Tájékoztató a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése

A Felhasználó a Szolgáltatás teljesítésével összefüggő viták rendezése végett az alábbi szervekhez fordulhat:

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (általános hatáskörű felügyeleti szerv az elektronikus hírközléssel kapcsolatban): központi ügyfélfogadó iroda: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; levélcím: 1376 Budapest, Pf. 997; központi tájékoztatási telefonszám: (+36 1) 468 0673; e-mail: info@nmhh.hu; honlap címe: www.nmhh.hu.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (ügyfélszolgálattal, felhasználói panaszok Szolgáltató általi intézésének rendjével, kezelésével, bármely egyéb fogyasztói panaszokkal, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: „Eht.”) vagy annak végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértésével, továbbá egyes, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tilalmak megsértésével kapcsolatban): központi cím: 1088 Budapest, József krt. 6.; levélcím: 1428 Budapest, Pf. 20; telefon: (+36 1) 459 4800; honlap címe: www.nfh.hu.

Gazdasági Versenyhivatal (egyes, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tilalmak megsértésével, továbbá a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést érintő beadványokkal kapcsolatban): központi cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036; telefon: (+36 1) 472 8900; honlap címe: www.gvh.hu.

Békéltető Testület (a fogyasztónak minősülő Felhasználó és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, a felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, egyezség létrehozásának megkísérlése céljából) – a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes: ld. http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html; Budapesten: Budapesti BékéltetőTestület, cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: (+36 1) 488 2131; Pest Megyében: Pest Megyei Békéltető Testület, cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8., telefon: (+36 1) 474-7921.

Média- és Hírközlési Biztos (az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő Felhasználókat megillető, elektronikus hírközléssel és médiaszolgáltatásokkal stb. kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre, de eljárása nem hatósági eljárás, hatósági hatáskört nem gyakorol): postacím: 1525 Budapest, Pf. 75; telefon: (+36 1) 457 7141; telefax: (+36 1) 457 7105; honlap címe: http://www.mhb.nmhh.hu/

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (jelen ÁSZF-ben szabályozott, Szolgáltatás igénybevétele útján létrejött jogviszonyból eredő jogvitákkal, díjvitákkal, késedelmes vagy hibás teljesítés miatti kártérítési igényekkel kapcsolatban illetékes bíróság): cím: 1035 Budapest, Miklós utca 2.; telefon: (+36 1) 430-6500.

7. Díjak, díjfizetés, számlázás

7.1. A szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, számlázás

A Szolgáltatás egyes elemei a Felhasználók számára ingyenesen, míg a Szolgáltatás más meghatározott elemei kizárólag visszterhesen érhetők el. A Felhasználó a Szolgáltatás – jelen ÁSZF 3.1. pontjában körülírt - két fő elemét ingyenesen is jogosult használni, az aktuális bennük foglalt szolgáltatási elemekkel együtt azzal, hogy előfizetés ellenében emelt szintű - életkorhoz kötött vagy speciális, magasabb színvonalat képviselő - tartalom elérésére válik jogosulttá.

Ingyenesen elérhető Szolgáltatás elemek a következők:

- egyes hatósági, közigazgatási ügyekben történő általános felvilágosítás kérés a Szolgáltató által biztosított virtuális térben,

- közösségi oldal funkciói (üzenet küldés, keresés, kommentelés, feltöltés),

- belépés a virtuális világba, az ingyenesen látogatható régiók látogatása,

- publikus chat használata, illetve privát üzenetek fogadása,

- ingyenes animációk használata, ingyenes ruházat használata,

- életkorhoz nem kötött tartalom megtekintése.

Visszterhesen, előfizetéssel elérhető Szolgáltatásnak minősülnek többek között de nem kizárólagosan („VIP” jelzővel ellátott szolgáltatás elemek, lehetőségek a Szolgáltató honlapján kerülnek meghatározásra):

- privát üzenetek küldése,

- közvetlen „teleportálás” a barátként visszaigazolt kapcsolatokhoz a virtuális térben,

- VIP ruházat elérése,

- lehetőség mások által készített ruhák megvásárlására (virtuálisan),

- saját ruhák készítése és eladása (virtuálisan),

- belépés VIP régiókba,

- VIP animációk elérése,

- 1 saját virtuális lakás további térítés nélkül,

- virtuális VIP lakások vásárlása,

- szerkesztő funkció virtuális lakások berendezéséhez

A fenti felsorolások csak példálózó jellegűek és ezek mindenkori fennállása a Szolgáltatás folyamatos változására, bővülésére, adott esetben szűkülésére tekintettel a Szolgáltató által nem garantált.

A visszterhesen elérhető Szolgáltatások igénybe vételére a Felhasználó akkor jogosult, ha a Szolgáltató által mindenkor meghatározott havi előfizetési díj teljes összegét a Szolgáltatónak megfizette. A havi előfizetési díj aktuális mértékét a Szolgáltató honlapján teszi közzé. A havi előfizetési díj a Szolgáltató számláján történő jóváírásának napjától a következő hónap ugyanazon (számú) nap 0 óra 00 percig jogosítja fel a Felhasználót a visszterhesen elérhető Szolgáltatások igénybevételére. Az előfizetési díj jóváírásról, és a visszterhesen elérhető Szolgáltatás aktiválásáról a Szolgáltató a Felhasználó profiljában rendszerüzenetben értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltató által mindenkor aktuálisan meghatározott áron a Felhasználó jogosult virtuális fizetőeszköz (a továbbiakban: „Ray”) vásárlására. A Ray kizárólag a virtuális világban a Szolgáltató által nyújtott olyan Szolgáltatások igénybevételére, és olyan virtuális eszközök, tartalmak megszerzésére jogosítja fel a Felhasználót, amelyek a havi előfizetési díjjal nem ellentételezettek. A Ray ellenében megszerezhető jogosultságokat és eszközöket a Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni azzal, hogy ennek tényéről és ellenértékéről a Szolgáltató a Felhasználót a honlapján tájékoztatja. A megvásárolt Ray jóváírásról a Szolgáltató a Felhasználó profiljában rendszerüzenetben értesíti a Felhasználót.

A Ray kizárólag a virtuális világban, a Szolgáltatás keretein belül megszerezhető jogosultságok és eszközök ellenértékeként szolgálhat. A Ray valós értékkel nem bír, pénzre nem váltható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt Ray pénzbeli ellenértékét a későbbiekben a Szolgáltatótól nem jogosult követelni, erről a jogáról a Felhasználó kifejezetten lemond.

A Felhasználó az általa megszerzett Ray ellenében – a www.virtualplanet.eu weboldalon mindenkor meghatározott átváltási árfolyamon – jogosult a havi előfizetési díját rendezni, amennyiben a rendelkezésére álló Ray átváltási értéke fedezi a Szolgáltató által meghatározott aktuális havi előfizetési díjat.

A Szolgáltató a Felhasználó által megfizetett előfizetési díj és az általa megvásárolt Ray vonatkozásában számlát állít ki a díj számlájára történő beérkezését követő 15 munkanapon belül. Az így kiállított számlát a Szolgáltató ugyanezen határidőn belül megküldi a Felhasználó által megadott, aktuálisan rendelkezésére álló email címére, amennyiben erre kifejezett írásos kérés érkezik. info@virtualplanet.eu címre.

A Felhasználó Szolgáltatóval fennálló jogviszonyának bármely okból történő megszűnésekor a Felhasználó által korábban megszerzett és fel nem használt Ray a Szolgáltató rendszeréből törlésre kerül, annak helyreállítására a Felhasználó újbóli regisztráció esetén sem jogosult.

A Szolgáltató jogosult a havi előfizetési díj és a Ray átváltási értékét egyoldalúan meghatározni, és azt időről időre módosítani, amely módosításokat a honlapján tesz közzé. Az előfizetési díj módosítása valamennyi Felhasználó esetén a következő havi előfizetési díj esedékességekor válik hatályossá. A Ray átváltási értéke vonatkozásában közzétett módosítás a közzététel napját követő napon válik hatályossá valamennyi Felhasználó vonatkozásában.

Amennyiben egy díjfizetéssel fedezett időszakban a Szolgáltatás a Felhasználónak felróható okból kerül a Szolgáltató által felfüggesztésre, korlátozásra vagy felmondásra, úgy a már megfizetett, de Szolgáltatással nem érintett időszak vonatkozásában a Felhasználó díjvisszatérítésre nem tarthat igényt.

7.2. Díjfizetés módja

A visszterhesen elérhető Szolgáltatás díjának, valamint a Ray ellenértékének megfizetése a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (székhely: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).) (a továbbiakban: „PayPal”) által biztosított fizetési rendszeren keresztül történik. A PayPal által nyújtott szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja a PayPal által meghatározott fizetési feltételeket. A feltételeket itt [NagyJános1]ismerheti meg. A PayPal fizetési rendszeréből fakadó esetleges késedelmes teljesítésért, az annak használatából eredő esetleges károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

7.3. A kártérítési eljárás szabályai

Jelen ÁSZF-ből, Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyból eredő igények 1 (egy) év alatt elévülnek, amelyet adott esetben a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani.

Felhasználó kártérítési igényt írásban terjeszthet elő, bizonyítékainak megjelölésével és lehetőség szerinti csatolásával. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által kártérítési igénnyel kapcsolatban adott válasszal nem ért egyet, igényét a vonatkozó eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt, illetve polgári per útján bíróság előtt érvényesítheti.

8. A Szolgáltatóval fennálló jogviszony időtartama

8.1. Jogviszony időtartama, megszűnése, megszüntetése és a kizárás feltételei, esetei, módja

Felhasználó és Szolgáltató közötti jogviszony a regisztrációval jön létre és annak törlésével szűnik meg. A Felhasználó regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti postai úton vagy a support@virtualplanet.eu e-mail címen. Díjfizetés ellenében igénybe vett Szolgáltatás esetén a jogviszony a díjjal rendezett időszak utolsó napjára szüntethető meg. Díj visszatérítésére a Szolgáltató nem köteles.

A felhasználói regisztráció Szolgáltató általi törlésének, azaz a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségéből történő kizárás feltételei:

- valótlan adatközlés;

- Szolgáltatás visszaélésszerű igénybe vétele;

- Felhasználó által olyan tartalom közzététele vagy magatartás tanúsítása, amellyel más személy jogai sérülnek vagy csorbulnak, vagy azok (tartalom/magatartás) törvénybe ütköznek;

- bármely személy szellemi tulajdonjogának ismételten történő megsértése;

- bármely személy azonosító dokumentumainak vagy érzékeny pénzügyi információinak közzététele;

- Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának, Szolgáltatásának rendeltetésszerű működését (ide értve azt, ha a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen ÁSZF 10.2. pontjában szabályozott valamely lényeges előírásába ütköző módon használja),

- jelen ÁSZF 2.1.3. pontjában szabályozott regisztrációhoz kapcsolódó kötelezettségeket a Felhasználó nem tartja be;

- jelen ÁSZF 10.2. pontjában szabályozott rendeltetésszerű használathoz kapcsolódó előírásokat, kötelezettségeket a Felhasználó nem tartja be;

- ha a Szolgáltató rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy a Felhasználó a regisztráció során a szolgáltatás igénybe vétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette;

- jelen ÁSZF tartalmának vagy szellemiségének olyan módon történő megsértése, amely a Szolgáltató számára kockázatot teremt, illetve lehetséges jogvitának teszi ki.

Bármely fenti feltétel bekövetkezte a Felhasználó regisztrációjának végleges törlését vonhatja maga után. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében meghozott kizárólagos döntése alapján a Felhasználót a fent meg nem jelölt, de a jelen ÁSZF vagy bármely alkalmazandó jogszabály rendelkezéseibe ütköző magatartás esetén is kizárja a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségéből.

A regisztráció Szolgáltató általi törléséről, a Szolgáltató a Felhasználót, az általa megadott e-mail címen elektronikus üzenet útján haladéktalanul értesíti.

Felhasználó és Szolgáltató közötti jogviszony megszűnik továbbá

(a) a Felhasználó halálával;

(b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; ez esetben a Szolgáltató a Felhasználókat a megszűnés tervezett dátumát megelőző 60 (hatvan) nappal elektronikus levél útján értesíti;

(c) amennyiben az ingyenes Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó 90 napot meghaladóan inaktív, úgy a Szolgáltatás igénybevételére jogosító jogviszonya a 91. napon megszűnik.

A előfizetési díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatások esetén a díjjal rendezett időszak utolsó napjával az ilyen módon igénybe vehető Szolgáltatások vonatkozásában a felek közötti jogviszony megszűnik, kivéve, ha a Felhasználó a szolgáltatási időszakot meg kívánja hosszabbítani, és az előfizetési díjat a jelen ÁSZF 7.2 pontjában meghatározott módon és határidőben megfizeti. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetés ellenében igénybe vehető Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, vagy az előfizetési díjat a meghatározott módon és határidőben nem fizeti meg, az előfizetési díjjal fedezett időszak utolsó napját követő naptól kizárólag a Szolgáltatás ingyenes funkcióit veheti igénybe.

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot a jelen ÁSZF 1.2. pontjában megadott ügyfélszolgálati elérhetőségen.

8.2. A Szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, ennek feltételei, egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban a felhasználót megillető jogok

A Szolgáltató a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit nem érintő módon korlátozás nélkül jogosult az ÁSZF módosítására, így különösen szöveg pontosítására, helyesbítésére, új szolgáltatás bevezetésére, hálózatfejlesztés vagy más műszaki ok miatti módosításra. Egyéb esetben amennyiben a Szolgáltató egyoldalúan módosítani kívánja az ÁSZF-et, a módosításról a hatálybalépését megelőzően 30 (harminc) nappal a Felhasználókat az általuk megadott elektronikus levelezési címen elektronikus levél (e-mail) útján értesíti, a Felhasználókat megillető regisztráció törlési lehetőséggel együtt, valamint hirdetmény útján közzéteszi honlapján a módosított ÁSZF-et. A Szolgáltató előbbi tájékoztatási kötelezettsége kapcsán a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott elektronikus levelezési cím helyességéért, aktualitásáért, érvényességéért kizárólagosan felelős, amelyre tekintettel az általa megadott e-mail címre Szolgáltató által küldött értesítések az üzenet elküldésétől számított 5 óra elteltével kézbesítettnek minősülnek abban az esetben is amennyiben kézbesítés sikertelen lesz a Felhasználónak felróható okból (adatváltozás közlésének hiánya, e-mail címhez kapcsolódó e-mail fiók nem megfelelő működése, stb.).

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a módosított ÁSZF hatályba lépésének napján továbbra is igénybe veszi, úgy elfogadja a módosított feltételeket, és a módosított ÁSZF a Felhasználó tekintetében a hatályba lépésének napjával kezdődően kötelező érvényű lesz.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató hirdetményeit rendszeresen figyelemmel követi, és tájékozódik az ÁSZF esetleges módosításairól. A módosított ÁSZF rendelkezéseinek nem ismeretéből eredő bármiféle igény, vagy felmerült kár kapcsán a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Amennyiben az ÁSZF-nek vagy bármely módosításának valamely rendelkezése utóbb érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy az nem érinti a mindenkor hatályos ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályosságát.

9. Adatkezelés, adatbiztonság

Szolgáltató adatkezelésére, Felhasználó ehhez fűződő jogaira vonatkozó tájékoztatás jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat” elnevezésű dokumentumban olvasható.

A Felhasználó profilja valamennyi további Felhasználó által elérhető a Szolgáltató rendszerén keresztül. A Felhasználó saját érdekei szerint a felhasználói profiljában állíthatja be, hogy mások milyen információkhoz férjenek hozzá. Az adatoknak a Felhasználó általi közzétételéből eredő bármiféle esetleges kárért és egyéb következményért kizárólag a Felhasználó felelős, a Szolgáltató az ilyen igények vonatkozásában felelősségét kizárja.

Valamennyi Szolgáltató által biztosított virtuális világ üzemeltetője köteles az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos eljárását írásban rögzíteni, és azt közzétenni. Amennyiben valamely Felhasználónak a virtuális világok használata során bármilyen adatkezelési, adatvédelmi problémája merül fel, elsősorban az érintett virtuális világ tulajdonosa felé kell azt jeleznie. Amennyiben a problémával kapcsolatban az érintett virtuális világ tulajdonosa segítséget nem nyújtott, vagy állásfoglalásával a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltató felé kell azt jeleznie.

9.1. Felhasználó és Szolgáltató általi nyilatkozatok megadásának módja, feltételei

Szolgáltató Felhasználóval fennálló jogviszonyára kiterjedő nyilatkozatait elektronikus levél (e-mail) útján a Felhasználó regisztráció során megadott, illetve aktuálisan módosított e-mail címére megküldve teheti meg. A Szolgáltató a valamennyi Felhasználót vagy a Felhasználók bizonyos körét érintő, az ezen Felhasználókkal fennálló jogviszonyával kapcsolatos nyilatkozatait a www.virtualplanet.eu honlapon közzétett hirdetmény útján is megteheti.

Felhasználó nyilatkozatait mind postai úton - a Szolgáltató hatályos székhely címére megküldve - , mind elektronikus levél útján - support@virtualplanet.eu e-mail címre - megteheti.

Az üzenet, értesítés a másik fél részére visszaigazolás nélkül is hatályosul – amennyiben jogszabály vagy jelen ÁSZF a visszaigazolás megtételét nem írja elő -, azaz azt kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben az e-mail üzenet elküldésétől számított 5 óra eltelt és a továbbítás sikertelenségét „Delivery message” nem igazolja.

10. A felhasználó szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

A felek kötelesek a Szolgáltatás nyújtása/igénybevétele és kötelezettségeik teljesítése során jóhiszeműen eljárni és együttműködni, valamint a másik felet a Szolgáltatás nyújtásával/igénybevételével, valamint a közöttük fennálló jogviszonnyal kapcsolatban minden lényeges körülményről megfelelő időben tájékoztatni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely jogszabályba ütköző, vagy annak megkerülését célzó magatartást vagy tevékenységet a Szolgáltató jogosult, jogszabályban meghatározott esetekben pedig köteles jelezni az illetékes hatóságok felé.

10.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata

A Felhasználó a Szolgáltatást rendeltetésszerűen köteles használni, amely keretében a következők betartását vállalja:

- Szolgáltató felhatalmazása nélkül nem tesz közzé kereskedelmi üzeneteket (spam-eket);

- nem vesz részt törvénytelen többszintű hálózati értékesítésben, mint például a piramisjáték;

- nem tölt fel vírusokat vagy más rosszhiszemű kódokat;

- kizárólag saját felhasználó nevével és jelszavával használja a Szolgáltatást;

- nem kényszerít, félemlít meg vagy zaklat más Felhasználót;

- nem tesz közzé olyan tartalmat, mely gyűlöletbeszédnek számít, fenyegető vagy pornográf, erőszakot ösztönző, illetve amely aktot vagy szemléletes vagy indokolatlan erőszakot tartalmaz;

- nem tesz közzé olyan információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására);

- törvénytelen, félrevezető, rosszhiszemű vagy megkülönböztető tevékenységtől tartózkodik, illetve ilyen célokra nem használja a Szolgáltatást;

- nem él vissza a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval;

- nem tesz olyat, mely a Szolgáltatás megfelelő működését vagy megjelenését megbéníthatná, túlterhelhetné vagy gyengíthetné;

- nem tesz közzé olyan tartalmakat, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató támogatja vagy hagyta jóvá;

- a jelen ÁSZF és a Szolgáltató egyéb szabályzatainak megsértését nem mozdítja illetve segíti elő.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alábbiak jogosulatlan tevékenységnek minősülnek, amelyre tekintettel kötelezettséget vállal, hogy tartózkodik a következő magatartásoktól:

- a Szolgáltatás egészének, vagy bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

- bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

- a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

- más Felhasználókról való jogosulatlan információgyűjtés (beleértve a felhasználóneveket és email címeket);

- felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve rosszhiszemű magatartással történő létesítése.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatára vonatkozó kötelezettségét megszegi, jogosulatlan tevékenységet végez, úgy a Szolgáltató a Felhasználót Szolgáltatásának igénybevételi lehetőségéből véglegesen kizárhatja, regisztrációja törlése mellett.

10.3. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A Szolgáltatásra és a Szolgáltató honlapjára vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.virtualplanet.eu oldalon megjelennek (kivéve azokat amelyek természeténél, tartalmánál fogva kizárólag más gazdálkodó szervezethez köthetőek), a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásos engedélye nélkül. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező, fentiekben meghatározott védelem alá eső tárgyaihoz hasonló, azokkal összetéveszthető termékeket sem használ.

Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Szolgáltató weboldalán közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaihoz fűződő jogát, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával hozhatja a jogsértést a Szolgáltató tudomására, valamint kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a bejelentő nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

10.4. Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás

Jelen pontra az ÁSZF 2.3. pontjában szabályozott rendelkezés az irányadó.

10.5. A Szolgáltatás alapján szerzett virtuális tulajdon

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás alapján általa megszerzett virtuális tulajdonjog és annak tárgya kizárólag a Szolgáltatás igénybevételének keretei között létezik abból a célból, hogy a Szolgáltatás igénybe vételét élvezetesebbé tegye, azonban a virtuális tulajdonjog tárgyainak valós értékük nincs, és virtuális tulajdonjoga alapján a Felhasználó sem a Szolgáltatóval, sem pedig bármely harmadik személlyel szemben semmiféle igénnyel vagy követeléssel nem élhet. A Szolgáltató a Felhasználó virtuális tulajdonjogával kapcsolatos vagy abból eredő bármely követeléssel szemben a felelősségét kizárja.

Mellékletek:

1. sz. melléklet - Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT: ennek a célja, hogy megismertessük Önnel hogyan és milyen célból gyűjtjük és tároljuk az Ön adatait.

Virtual Planet® 2022
HU-ORIG-IIS